Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

W Sejmie RP o wychowaniu dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości

10 grudnia br. w Sejmie RP odbyła się konferencja „Wychowanie dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości – aspekty prawne”. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” realizowanego przez Fundację „Signum Magnum”, współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

query_builder 2019-12-11
W Sejmie RP o wychowaniu dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości

To ważne spotkanie mogło się odbyć dzięki szczególnemu zaangażowaniu Pana Posła Henryka Kowalczyka. Słowa wdzięczności kierujemy również do Bp Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Swoją obecnością zaszczycili nas - Pani Minister Edukacji Narodowej Iwona Michałek, Pani Minister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Przedstawiciele Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Główni Specjaliści  - Pani Monika Kuczborska i Pan Marcin Marciniak, Przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Jolanta Terlikowska.

Na Konferencję przybyli między innymi diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, alumni, przedstawiciele ruchów i wspólnot kościelnych, organizacji pozarządowych i osoby pracujące z osobami uzależnionymi, zwłaszcza dziećmi i młodzieżą. Całość prowadziła Pani dr Agnieszka Muzyk.

Bp dr Tadeusz Bronakowski omawiając współczesne zagrożenia odbierające wolność młodym, generujące przestępstwa powiedział między innymi: „Spotykamy się dzisiaj w ważnym dla całego narodu miejscu i w ważnej sprawie. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej to miejsce, które z samej swej istoty wywiera ogromny wpływ na życie wszystkich obywateli naszej Ojczyzny. Tutaj nie ma spraw mało istotnych, tutaj każda decyzja ma swoją wagę dla tu i teraz naszego życia społecznego i dla jego przyszłości”. Podkreślił, że „sprawa, dla której tutaj przybyliśmy, jest szczególnie ważna, gdyż dotyczy trzeźwości i wolności dzieci i młodzieży. A przecież to od kondycji młodego pokolenia zależy nie jakaś odległa, zamglona przyszłość, ale kształt naszego narodu, jego zdrowie i pomyślność aktualna i w najbliższych latach. Dlatego nikt z osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa, za jego egzekwowanie nie może ignorować, pomijać spraw wychowania dzieci i młodzieży w wolności od uzależnień. Nikt też nie może przykładać ręki do tworzenia prawa sprzyjającego wchodzeniu na drogę zniewoleń. Dobrze więc, że właściwie na początku pracy nowego parlamentu poruszone zostaną tutaj aspekty prawne ochrony młodych przed alkoholizmem, nikotynizmem, deprawacją. Dobrze wiemy, że tych zagrożeń wolności jest wiele, wiele więcej. Lista zniewoleń stale się powiększa i to w zastraszającym tempie. Jednak w naszej rzeczywistości pijaństwo i alkoholizm nadal stanowią ten podstawowy problem, na którym powstają kolejne i jakże często oznacza to wkraczanie młodych na drogę przestępstwa”.  

Następnie głos zabrała mgr Małgorzata Sojka, Prezes Fundacji „Signum Magnum”. Omówiła główne założenia projektu. Podkreśliła, że spotkanie w Sejmie jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż poruszone zostaną prawne aspekty wychowania dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości. „Temat jest bardzo szeroki i z pewnością ta konferencja nie wyczerpie wszystkich zagadnień. Istotne jest, aby te problemy były widziane jako niezwykle ważne w naszym Parlamencie, aby stale pracowano nad naprawą tego, co jest słabe, czy co wręcz generuje postawy i czyny zagrażające wewnętrznej wolności i trzeźwości narodu, zwłaszcza młodego pokolenia” – powiedziała.

Poseł Henryk Kowalczyk, który przewodniczy sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówił na temat ekonomicznych ograniczeń dostępności alkoholu. Zapoznał obecnych z pracami nad projektem zwiększenia akcyzy na alkohol. Podkreślił, że argumenty za koniecznością ograniczaniem spożycia alkoholu są bardzo mocne, a zyski ekonomiczne z akcyzy są nieporównywalnie małe w stosunku do ponoszonych kosztów leczenia uzależnień i naprawy szkód. Wyraził też przekonanie, że istnieje pilna konieczność wzmożenia troski o wychowanie w wolności i trzeźwości młodego pokolenia ze strony Parlamentu.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia Pani Minister Zdrowia i Pani Minister Edukacji Narodowej.

Minister Józefa Szczurek-Żelazko wskazała na ważność obszaru ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami w działaniach Ministerstwa Zdrowia. Obszar ten jest mocno uwzględniany w rozlicznych projektach, także tych profilaktycznych, jeśli chodzi o uzależnienia. Ministerstwo Zdrowia finansuje wiele szkoleń i warsztatów. Zadeklarowała chęć dalszej współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, które na co dzień pracują w obszarze troski o wolność i trzeźwość młodego pokolenia.

Natomiast Minister Edukacji Narodowej Iwona Michałek zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia umiejętności wychowawczych, kompetencji osób odpowiedzialnych za nauczanie w obszarze wychowania do wartości. Podkreśliła, że Ministerstwu bardzo zależy na podniesieniu rangi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Promowanie życia bez alkoholu, otoczenie dzieci szczególną troską, by żyło w środowisku wolnym i trzeźwym jest naszym zadaniem. Dlatego tak ważna jest współpraca na tym polu – powiedziała.

Po wystąpieniach gości odbyła się zasadnicza część Konferencji, a mianowicie wykłady na następujące tematy:

- Ochrona dzieci i młodzieży przed nałogiem alkoholizmu i nikotynizmu w prawie polskim i konieczne zmiany w systemie prawno-administracyjnym dla osiągnięcia trzeźwości Narodu – dr hab. Andrzej Nowakowski;

- Egzekwowanie praw rodziców wobec instytucji i osób demoralizujących dzieci i młodzież, a także przeszkody w polskim systemie prawnym dla ochrony młodych – mec. dr Olgierd Pankiewicz;

- Najpilniejsze zadania Państwa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży w świetle Narodowego Programu Trzeźwości – ks. dr hab. Piotr Kulbacki.

Omówienie poszczególnych tematów będą zamieszczone na naszej stronie.

Konferencję zakończono o godz. 15.00.

Dziękujemy wszystkim mediom, które mówiły o tym wydarzeniu.