Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Projekt "Młodzi trzeźwi i wolni"

Pomysł projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” zrodził się w trakcie realizacji Narodowego Programu Trzeźwości. Program powstał w Zespole Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, jako owoc Narodowego Kongresu Trzeźwości 2017.

Jako że rok 2018 w Apostolstwie Trzeźwości poświęcony jest osobom młodym, które coraz częściej doświadczają dramatu różnorakich uzależnień, a tym samym wkraczają na drogę kolizji z prawem, nasza Fundacja rozpoczęła pracę nad projektem „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Fundacja "Signum Magnum" złożyła swoją ofertę w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019.
Projekt został oceniony pozytywnie i 26 czerwca br. została podpisana umowa na realizację zadań zawartych w ofercie.

Podstawowym celem projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” jest pomoc w procesie wychowawczym młodych osób, aby przygotować ich do życia w wolności od uzależnień i zachowaniu trzeźwości w myśleniu, przeżywaniu i postępowaniu, jako ochrona przed przestępczością. Ponadto celem jest edukacja prawna społeczeństwa w zakresie wykorzystywania obowiązującego prawa po to, by chronić nieletnich przed łamaniem tegoż prawa.

Cele te zostaną realizowane poprzez:

1) opracowanie i wydanie poradnika dla nauczycieli i wychowawców „Miłość, wolność i odpowiedzialność”, który ma odpowiadać na dylematy wychowawcze i prawne w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, a zwłaszcza uświadomienie różnorakich zagrożeń, takich jak:

– używanie i nadużywanie alkoholu,

– palenie tytoniu,

– używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych,

– nadaktywność w mediach społecznościowych,

– nieuprawniona i nieodpowiednia do wieku edukacja seksualna,

– pornografia w Internecie,

– gry wprowadzające w hazard i gry wpływające destrukcyjnie na osobowość,

– patostreaming,

– działalność sekt,

– działalność organizacji ideologizujących dzieci i młodzież wbrew woli i koncepcji wychowawczej rodziców;

2) edukowanie w zakresie praw i obowiązków wychowawców i rodziców na podstawie obowiązującego prawa, w celu ochrony młodych przed zagrożeniami; wypracowanie instrukcji, jak reagować na łamanie prawa w stosunku do młodych w zakresie w/w; przybliżenie Narodowego Programu Trzeźwości wraz z komentarzem dla wychowawców, w tej części, w której znajdują się wskazania, jak skutecznie chronić dzieci, młodzież i dorosłych przed uzależnieniem od alkoholu; informacja o idei i działaniach Funduszu Sprawiedliwości;

3) stworzenie i prowadzenie witryny internetowej wolnitrzezwi.pl jako bazy informacji dla wychowawców, nauczycieli, katechetów, działaczy i duszpasterzy trzeźwościowych, a także osób niosących pomoc osobom uzależnionym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży;

4) prowadzenie serwisu prasowego oraz poprzez promocję projektu w mediach, w tym w mediach społecznościowych, konferencja prasowa;

5) szkolenie dla wychowawców, katechetów, działaczy i duszpasterzy trzeźwościowych.

Projekt skierowany jest do wychowawców, nauczycieli, katechetów, działaczy, duszpasterzy trzeźwościowych i duszpasterzy osób uzależnionych, jak również do rodziców i liderów społecznych, parlamentarzystów. Dzieci i młodzież, jako podmioty działań wychowawczych, są beneficjentami projektu, dzięki podniesieniu poziomu wiedzy prawnej osób odpowiedzialnych za wychowanie w dziedzinie ochrony przed przestępczością związaną z patologiami życia społecznego.

Zwiększenie świadomości, jak skutecznie bronić młodych ludzi przed różnego rodzaju uzależnieniami i popadnięciem w konflikt z prawem; jak chronić się przed dystrybutorami nielegalnych substancji psychoaktywnych; gdzie zgłaszać przestępstwa i uzyskiwać pomoc, wpłynie na poprawę jakości procesu wychowawczego. Edukacja prawna i mobilizacja środowiska osób odpowiedzialnych za wychowanie, jak również odpowiedzialnych za stanowienie prawa w tym zakresie, przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego. Konkretne produkty projektu, takie jak poradnik, strona internetowa stanowić będą cenny materiał edukacyjny i powinny w znacznym stopniu zmniejszyć zjawiska prowadzące do problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych u nieletnich.

query_builder 2019-07-16
Projekt "Młodzi trzeźwi i wolni"