Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

"Miłość, wolność i odpowiedzialność"

Jednym z ważnych owoców Projektu „Młodzi trzeźwi i wolni”, współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości” jest książka – poradnik pt. „Miłość, wolność i odpowiedzialność”. Przeznaczony jest dla wychowawców, duszpasterzy, nauczycieli i rodziców. Książka porusza wiele ważnych problemów związanych z uzależnieniami zagrażającymi młodym. Z pewnością będzie pomocna w wychowaniu do prawdziwej wolności i odpowiedzialności za swoje życie.

Poradnik ukazał się pod koniec grudnia w nakładzie 12 tys. egzemplarzy. Został rozesłany do wszystkich kuratoriów oświaty z prośbą o przekazanie darmowych egzemplarzy nauczycielom. Również wysłano go do wydziałów katechetycznych kurii diecezjalnych, aby stanowił pomoc w pracy katechetycznej i duszpasterskiej w szkołach i parafiach.

Fragmenty książki i niektóre artykuły będą publikowane na stronie. Zachęcamy do lektury. A oto wstęp Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych:

autor: Małgorzata Sojka

query_builder 2020-01-16
"Miłość, wolność i odpowiedzialność"

Szanowni Państwo!

Z wielką radością oddajemy do Waszych rąk książkę – poradnik „Miłość, wolność i odpowiedzialność”. Jej celem jest pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie dzieci i młodzieży, aby tak potrafili kształtować ten ważny proces, by zapewnić młodemu pokoleniu jak najlepszą ochronę przed uzależnieniami. Badania naukowe pokazują ścisły związek popadania w różnorakie uzależnienia ze wzrostem liczby przestępstw, których zarówno sprawcami, jak i ofiarami jest duża liczba młodych ludzi.

Na polu troski o ich wychowanie w prawdziwej wolności, miłości i odpowiedzialności wszyscy mamy do spełnienia ważną rolę. Zarówno rodziny, szkoły, instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, a także Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe.

Jako Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zaangażowałem się w inicjatywę powstania tej książki, gdyż dobrze wpisuje się ona w działania, które od lat prowadzi Zespół dla zwiększenia troski o wolność naszego narodu od różnych uzależnień, zwłaszcza od alkoholizmu. Jest to ważny etap w realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, powstałego jako owoc Narodowego Kongresu Trzeźwości z 2017 r. Od mobilizacji jak największej liczby osób, świadomych konieczności pracy wychowawczej z młodym pokoleniem na fundamencie szeroko rozumianej trzeźwości, zależeć będzie wprowadzanie w życie tego Programu. A jest on wielką szansą dla naszej Ojczyzny na pokonanie tak trudnych problemów, jakie generują uzależnienia.

Pozycja ta nie powstałaby, gdyby nie zrozumienie wagi problemów i konieczności położenia nacisku na działania profilaktyczne przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. To dzięki niemu mógł powstać ten poradnik w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni”, realizowanego przez Fundację „Signum Magnum”.

W tej pozycji położono nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Nie uczyniono tego przypadkowo ani wyłącznie dlatego, że w tę inicjatywę włączył się Zespół, któremu przewodniczę. Otóż od wielu lat naukowcy podkreślają rolę czynnika wiary i uczestnictwa w praktykach religijnych, jako różnicującego liczbę młodych ludzi zagrożonych i dotkniętych zjawiskami patologii życia społecznego. Z prowadzonych badań nad młodzieżą w Polsce przez CBOS (np. Młodzież 2018) wynika, że ten czynnik ma wartość chroniącą młodzież przez popadaniem w nałogi i ograniczającą liczbę uzależnionych, jak i stopień uzależnienia. Stąd cennym materiałem dla Państwa mogą stać się nie tylko artykuły ściśle nawiązujące do różnych uzależnień i mówiące o sposobach chronienia przed nimi młodych ludzi, ale także artykuły wskazujące na pozytywną rolę ruchów o charakterze religijnym w wychowaniu dzieci i młodzieży. Ks. Franciszek Blachnicki, wielki wychowawca młodych, podkreślał, że dobra praca duszpasterska z nimi jest z samej swej istoty pracą profilaktyczną. W tę pracę Kościół pragnie włączyć świadomych, odpowiedzialnych, a przede wszystkim kochających dzieci i młodzież rodziców, nauczycieli, katechetów, osoby działające w różnych ruchach, stowarzyszeniach i fundacjach, a także naszych liderów życia społecznego. Dobrze, że właśnie wśród liderów społecznych, wśród różnych instytucji państwowych i samorządowych znajdują się osoby, którym leży na sercu sprawa wolności od uzależnień młodego pokolenia.

Książka – poradnik „Miłość, wolność i odpowiedzialność” złożona jest w pierwszej części z konkretnych, jasnych porad przydatnych w procesie wychowawczym z uwzględnieniem ważnego celu, jakim jest ochrona przed różnymi uzależnieniami, a tym samym przed przestępczością. Natomiast w drugiej, rozbudowanej części Czytelnicy znajdą szerokie omówienie poszczególnych tematów, pozwalające na pogłębienie wiedzy i zapoznanie się ze stanowiskiem poszczególnych Autorów, opartym na ich doświadczeniu i pracy naukowej.

Jeszcze raz dziękuję Funduszowi Sprawiedliwości, wszystkim szanownym Autorom i Fundacji „Signum Magnum” za troskę, włożoną pracę i odpowiedzialność za dobro Polski, której młodzi ludzie są przyszłością. Niech ta przyszłość będzie pomyślna. Niech wszyscy Polacy stale doświadczają prawdziwej wolności – i tej zewnętrznej, i tej wewnętrznej.

 

+ Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

wolni i trzezwi
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.