Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawne środki obrony moralności młodych (2)

Administracyjne środki obrony

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 i z art 84 ust. 2 Prawa oświatowego rada rodziców współtworzy program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Rodzice kontrolują też, czy realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, czy wspiera wychowawczą rolę rodziny; promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności; kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

- Jeśli na terenie szkoły doszło już do zaniechania albo bezprawnego działania sprowadzającego na dzieci niebezpieczeństwo demoralizacji seksualnej, nie tylko przez dopuszczenie do kontaktu dzieci z osobami przekazującymi im demoralizujące treści, ale także przez brak zabezpieczenia uczniów przed treściami w Internecie, zarówno na urządzeniach i łączach szkolnych, jak i należących do rówieśników, rodzice mogą złożyć skargę do kuratora oświaty na zaniechanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego nad działalnością dydaktyczną i wychowawczą, na podstawie art. 56 w zw. z art. 68 Prawa oświatowego.

- Jeśli na skutek takich nieprawidłowości doszło do naruszenia prawa oświatowego i praw obywatelskich, można też rozważać powództwo cywilne przeciwko organowi prowadzącemu szkoły o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia powiązanych ze sobą obowiązków organów władzy publicznej i praw obywatelskich.

ciąg dalszy nastąpi

Mec. dr Olgierd Pankiewicz

query_builder 2020-01-23
Prawne środki obrony moralności młodych (2)