Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Identyfikacja głównych przeszkód - przeszkody wewnętrzne (NPT 8.1)

Trzeba wskazać możliwe przeszkody w realizacji programu, gdyż konieczne będzie ich systematyczne przezwyciężanie.

query_builder 2020-10-05
Identyfikacja głównych przeszkód - przeszkody wewnętrzne (NPT 8.1)

  • Brak utożsamiania się Polaków z ogólnymi celami trwania i rozwoju Narodu, obojętność i osłabiona świadomość narodowa i religijna. Niezrozumienie potrzeby Programu w skali ogólnospołecznej, np.: porażka w zakresie komunikacji społecznej promotorów Programu, opór mediów, obojętność, dezintegracja społeczna, zachowawczość, błędne rozumienie tradycji spotkań towarzyskich.
  • Przeciwdziałanie ze strony osób, dla których nadużywanie alkoholu stało się sposobem życia, a wszelkie ograniczenia są przez nie odbierane jako ingerencja w osobiste uprawnienia i źródło dysonansu poznawczego (picie bez ograniczeń jako swoiste „prawo człowieka”).
  • Zachowania przedsiębiorców, których chęć maksymalizacji zysku prowadzi do powiększania i utrwalania ryzykownych zachowań, a zwłaszcza zakres lobbingu, promocji i reklamy picia napojów alkoholowych, szczególnie w wersji nadużywania (np. promocje ilościowe)80. Interesy przedsiębiorców medialnych, którzy obecnie zarabiają na reklamie i promocji picia.
  • Krótkowzroczność elit i brak świadomości reguł życia społecznego oraz brak zrozumienia negatywnego wpływu nadużywania alkoholu na historię i los Narodu. Postrzeganie przez elity polityczne i zawodowe używania alkoholu jako pozytywnego zachowania o ograniczonym ryzyku, skupionym wyłącznie wokół problemów osób uzależnionych.
  • Procesy dezintegracji życia rodzinnego, wysokie wskaźniki rozpadu małżeństw, samotności i różne formy współczesnego barbarzyństwa kulturowego81.
  • Kryzysy systemu edukacji, oddalające cele profilaktyczne na dalszy plan82.
  • Upadek szacunku dla stosowania prawa (tzw. anomia), korupcja, kryzysy i napięcia polityczne.
  • Brak konsekwencji i spory środowiskowe we wprowadzaniu podstawowych celów Programu, spory kompetencyjne zaangażowanych instytucji.
  • Zawężone, technokratyczne rozumienie celów Programu, a w szczególności rezygnacja z kulturowych, zwłaszcza duchowych zasobów koniecznych w każdej konstruktywnej zmianie społecznej, lekceważenie prostych sposobów pracy społecznej i roli zaangażowanych wolontariuszy.

Przypisy:

80 Pietruszka M., Aktywność producentów napojów alkoholowych na poziomie Unii Europejskiej, Świat Problemów, 2010, Nr 1 (204), s. 32-35; Pietruszka M., Aktywność producentów alkoholi w Polsce – piwowarzy, Świat Problemów, 2010, Nr 3(206), s. 34-36; M. Pietruszka, Jak o alkoholu mówi do konsumentów przemysł alkoholowy, Świat Problemów, 2010, Nr 10(213), s. 32-35.

81 Lelonek-Kuleta B., Współczesna kultura a zachowania nałogowe, Świat Problemów, 2012, Nr 4(231), s. 5-9.

82 Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006, WSiP, ss. 240; Wojcieszek K., Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych, 2013, Kraków, Wyd. Rubikon.

wolni i trzezwi
Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.