Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Młodzi o domu rodzinnym i grupach rówieśniczych

Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej Młodzież 2018.

autor: Małgorzata Sojka

query_builder 2019-11-15
Młodzi o domu rodzinnym i grupach rówieśniczych

Sytuacja rodzinna młodych ludzi wywiera ogromny wpływ na ich życie właściwie w każdym wymiarze. Także w przestrzeni łatwości wchodzenia w różne uzależnienia i/czy wchodzenia na drogę przestępczości. Sytuacja – także w naszej Ojczyźnie – stale się zmienia, jeśli chodzi o podejście do rodziny, do jej roli w życiu człowieka. Zmiany nie są tak dynamiczne, jak np. w Europie Zachodniej, ale są.

Badania potwierdzają, że zdecydowana większość badanych uczniów (szkoły ponadgimnazjalne) mieszka z obojgiem rodziców. W rodzinach niepełnych wychowuje się ogółem 19% młodych ludzi, przy czym większość z nich mieszka jedynie z matką. Do rzadkości należy, aby opiekunem był tylko ojciec, czy ktoś z dalszej rodziny.

W ostatniej dekadzie zmalał odsetek uczniów wychowujących się w rodzinach z obojgiem rodziców. Ma to wpływ na pogorszenie warunków życia młodzieży, która mieszka tylko z jednym rodzicem.

Istnieje również ścisły związek między sytuacją rodzinną młodych ludzi a ich religijnością. Pełna rodzina sprzyja częstszym praktykom religijnym.

Na sytuację rodzinną i wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce wpływa migracja zarobkowa. 17% badanych ma doświadczenia wyjazdu przynajmniej jednego z rodziców do pracy za granicą.

Niezwykle ciekawe są wyniki badań mówiące o roli rówieśników w życiu młodzieży. Aktualnie utrzymuje się trend spadku tej roli na rzecz wzrostu znaczenia rodziców jako autorytetów. Osobą, o której uznanie najbardziej zabiegają jest matka (57% wskazań), rzadziej ojciec (42%).

Spadek roli grup rówieśniczych dotyczy przede wszystkim kolegów i koleżanek, a nie przyjaciół. To właśnie badani aż w 57% najchętniej spędzają swój wolny czas. To z nimi najlepiej im się rozmawia i dyskutuje.

W sytuacjach trudnych młodzi ludzie wskazują przede wszystkim matkę (59%) jako tę, na której pomoc mogą liczyć. Tylko 29% wskazało na ojca.

Oprac. Małgorzata Sojka