Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawne środki obrony moralności młodych (3)

Prawnokarne środki obrony

- tekst mecenasa dr Olgierda Pankiewicza pochodzący z poradnika "Miłość, wolność i odpowiedzialność"

query_builder 2020-02-06
Prawne środki obrony moralności młodych (3)

- Każda osoba, która posiada wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu albo dokonaniu czynu z art. 200 K.K., ma prawny obowiązek zawiadomienia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw. Dotyczy to takich przestępstw, jak: obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15, dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter, rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby, prowadzenie reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Za karalne przygotowania do ww. czynów art. 200a. KK uznaje nie tylko składanie małoletniemu propozycji udziału w tych czynach, ale również nawiązanie z małoletnim kontaktu przez jakikolwiek komunikator, telefon lub pocztę elektroniczną i zmierzanie do spotkania.

Zaniechanie zawiadomienia organów ścigania o takich czynach zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Obowiązek ten dotyczy każdego, a nie tylko rodziców, czy nauczycieli i opiekunów dziecka.

- Art. 200b. KK stanowi, że kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przy tym karalne jest samo publiczne propagowanie albo pochwalanie, bez względu na to, czy dojdzie do popełnienia czynów zabronionych z udziałem małoletniego.

- W art. 202 § 4b wprowadzono obok pornografii dziecięcej (art. 202 § 4a KK), typ przestępstwa produkowania, rozpowszechniania, prezentowania, przechowywania lub posiadania treści pornograficznych przedstawiających wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Wizerunek przetworzony może polegać na dokonaniu cyfrowej manipulacji wizerunków dziecka i innej osoby podejmującej czynność seksualną.

- Art. 141 Kodeksu wykroczeń zakazuje umieszczania nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków. Dotyczy to także nieprzyzwoitych treści na stronach internetowych.

- Przepis art. 210 § 1 KK, stanowi, że podlega karze, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca. Do opiekunów mających obowiązek troszczenia się o małoletniego należą w pierwszej kolejności rodzice i opiekunowie prawni, a także nauczyciele i wychowawcy, w ramach zajęć z powierzonymi ich opiece dziećmi.

- Osoba, która chce zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nie ma obowiązku znać przepisów. Wystarczy, że w pisemnym zawiadomieniu albo w ustnej wypowiedzi do protokołu opisze zachowania, poda informacje, które jej zdaniem wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa. Weryfikacja tych informacji z faktami i odpowiednia kwalifikacja prawa należy do organów stosujących prawo, czyli do prokuratora i działających pod jego nadzorem funkcjonariuszy Policji.

mec. dr Olgierd Pankiewicz