Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 5

Seks-edukatorzy działają bez wykształcenia pedagogicznego, bez nadzoru, głoszą ideologię LGBT, rozbudzają u dzieci zainteresowanie seksem, zachęcają je do czynności seksualnych. Nie mają prawa prowadzić zajęć w placówce publicznej, zastępować nauczycieli, ani zostawać z dziećmi, ale to robią.

(instrukcja także w materiałach do pobrania)

query_builder 2020-03-06
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 5

  1. Przygotuj się!
  • Zrealizuj plan SZKOŁA – obrona przed seks-edukatorami I
  • Przygotuj przepisy prawne z instrukcji SZKOŁA – obrona przed seks-edukatorami I

Prawo oświatowe:

„Art. 56 ust. 1 Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie(...)”.

Kodeks karny:

„Art. 200§ 1 Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 200 § 3 Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 200 § 5 Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15”.

Kodeks cywilny:

„Art. 24 § 1 Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

  1. Działaj!
  • Jeśli w czasie lekcji seks-edukator naruszył poczucie wstydu, godności, podważył tożsamość płciową albo zaburzył światopogląd Twojego dziecka, możesz złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c. przeciwko seks-edukatorowi, nauczycielowi albo dyrektorowi, w zależności od ich zawinionego działania lub zaniechania.
  • Jeśli w czasie lekcji miały miejsce fakty wzbudzające podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa, złóż zawiadomienie do prokuratora o możliwości popełnienia przez dyrektora albo nauczyciela przestępstwa porzucenia małoletniego, przez seks-edukatora przestępstw doprowadzenie do wykonania albo poddania się czynności seksualnej, albo prezentowania lub reklamowania dzieciom treści pornograficznych.
  • Złóż skargę do kuratora oświaty na zaniechanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego nad działalnością dydaktyczną i wychowawczą (art. 56 w zw. z art. 68 Prawa Oświatowego.)
  • Być może w takich przypadkach zasadne będzie, abyś wraz z min. 9 innymi rodzicami złożył pozew zbiorowy przeciwko gminie z tytułu naruszenia przez szkołę prawa oświatowego i praw rodziców, żądając np. zapłaty 10.000 zł. dla każdego z powodów. Skonsultuj to z adwokatem.

•             Uwaga: pozew cywilny wymaga od powoda udowodnienia wszystkich twierdzeń, z których wywodzi swoje roszczenie. Dlatego także wpływ demoralizujących zajęć na dziecko powinien zostać udowodniony, np. stosowną opinią psychologiczno-pedagogiczną.