Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 4

Seks-edukatorzy działają w szkołach bez wykształcenia pedagogicznego, bez nadzoru, głoszą ideologię LGBT, rozbudzają u dzieci zainteresowanie seksem, zachęcają je do czynności seksualnych. Nie mają prawa prowadzić zajęć w placówce publicznej, zastępować nauczycieli, ani zostawać sami z dziećmi, ale to robią.

(instrukcja także w materiałach do pobrania)

query_builder 2020-03-06
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 4

 1. Przygotuj się!
 • Wydrukuj ze stron internetowych (własna kwerenda albo opracowania np. Ordo Iuris, Stop Seksualizacji, Odpowiedzialny Gdańsk) informacje o działających grupach seks-edukatorów
 • Wydrukuj wyciąg z przepisów:

Prawo oświatowe: „Preambuła: Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Art. 1: System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.

Kodeks Karny: „Art. 210 § 1 Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 (...) osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” {porzucenie to także pozostawienie bez opieki nauczyciela}.

Konstytucja RP: „Art. 48 ust. 1 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Art. 53 ust. 3 Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „Art 96 § 1 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”.

 • Porozmawiaj z innymi rodzicami dzieci, bądź z nimi w kontakcie.
 • Umów się na rozmowę z dyrektorem szkoły (jeśli jest to celowe, pójdź razem z innymi rodzicami).

 

 1. Działaj!
 • Powiedz, że Twoje dziecko uczęszcza do kierowanej przez dyrektora placówki, a Ty troszczysz się o jego bezpieczeństwo moralne, bo w Polsce działają grupy seksedukatorów.
 • Zostaw wydruki z informacjami na ich temat.
 • Złóż u dyrektora oświadczenie o braku zgody na udział dziecka w zajęciach dodatkowych z antydyskryminacji, praw człowieka, praw seksualnych, zdrowia seksualnego, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.
 • Powiedz, że jesteś przekonany o odpowiedzialnej postawie dyrektora, ale chcesz wiedzieć, gdyby seksedukatorzy próbowali wejść do szkoły. Zostaw swój nr telefonu.
 • Złóż do Marszałka Województwa i do Gminy pismo o udzielenie informacji publicznej w zakresie przekazanych w bieżącym i poprzednim roku środków publicznych na działania edukacyjne z zakresu anty-dyskryminacji, praw człowieka, praw seksualnych, zdrowia seksualnego, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, obejmującej w szczególności: jakiej organizacji, na jakie działanie, na jakim terenie, udzielono jakiej ilości środków, oraz kto będzie adresatem tych działań.