Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 3

Na podstawie art. 80-82 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w placówkach oświatowych publicznych mogą działać rady szkoły. Jeśli rada szkoły nie zostanie powołana, jej funkcje na podstawie art. 83-84. tej ustawy, realizuje rada rodziców. Obecność w tych gronach ułatwia kontakt z aktywnymi rodzicami, dostęp do informacji od dyrekcji, rozpowszechnianie informacji zarówno o dobrych, jak i groźnych zjawiskach. Jeśli będziemy obecni i aktywni w szkole, deprawatorzy nie wejdą do niej.

(instrukcja również w materiałach do pobrania)

query_builder 2020-03-06
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 3

  1. Przygotuj się!
  • Sprawdź, czy w Twojej szkole jest rs/rr, czy może być, poznaj zasady działania

RADA SZKOŁY

- skład: co najmniej 6 osób na 3 letnią kadencję. W równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; rodzice wybrani przez ogół rodziców; uczniowie wybrani przez ogół uczniów (od V klasy SP, przy czym udział uczniów jest obowiązkowy od poziomu VII klasy SP a regulamin Rady, który ona sama przyjmuje, może wyłączać udział przedstawicieli uczniów od roztrząsania określonych spraw).

(Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku szkół ponadpodstawowych także na wniosek samorządu uczniowskiego).

- kompetencje:

◦ uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także, m. in:

◦ uchwala statut szkoły lub placówki;

◦ może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

◦ opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki;

◦ z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych.

RADA RODZICÓW

- skład: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, w którym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

- kompetencje:

◦ występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę (np. do gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

◦ uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny

◦ opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

  1. Działaj!
  • Wejdź do trójki klasowej. Zwykle przewodniczący trójki klasowej ma automatycznie miejsce w radzie rodziców.
  • Bierz udział w zebraniach rady rodziców/rady szkoły.
  • Ostrzeż rodziców i dyrekcję przed seks-edukatorami (na podstawie raportów przygotowanych przez Ordo Iuris, Stop Seksualizacji, Odpowiedzialny Gdańsk).
  • Zaproponuj wartościowe zajęcia (np. Archipelag Skarbów).
  • Bądź w kontakcie z innymi rodzicami.