Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 2

Pornografia to przedstawienie nagich ciał w sposób sprzeczny z normami obyczajowymi, lub mające na celu wywołanie u odbiorcy podniecenia seksualnego. Pornografia bywa bezprawnie prezentowana w witrynie kiosku, na stacji benzynowej, w witrynie sklepu, na plakacie, w kinie, teatrze.

(instrukcja również w materiałach do pobrania)

query_builder 2020-03-06
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 2

 1. Przygotuj się!
 • Zlokalizuj miejsce prezentacji pornografii (kiosk, stacja benzynowa, bilbord, et c.). Zapisz w telefonie nr tel. do dzielnicowego, strażnika miejskiego. Dobierz kolegę. Zabierz telefon z kamerą.
 • Ustal nr telefonu policjanta dzielnicowego.
 • Przygotuj treść przepisów prawnych:

Kodeks karny: „Art. 200 § 3 Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 200 § 5 Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Art. 202 § 1 Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Kodeks wykroczeń: „Art. 141 Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 1. Działaj!
 • Zażądaj usunięcia pornografii z widoku.
 • Na pytanie, dlaczego, powiedz, że nie życzysz sobie widzieć pornografii oraz że nie powinny widzieć jej dzieci.
 • Jeśli argument nie działa, przedstaw treść przepisów i poinformuj sprzedawcę, że popełnia przestępstwo.
 • Jeśli sprzedawca tłumaczy się, że on tu tylko pracuje, powiedz, że te czyny popełnia każdy, kto prezentuje pornografię, nie tylko właściciel firmy.
 • Jeśli argument nie działa, rozpocznij nagrywanie: sfilmuj kiosk, pornografię, i siebie/osobę domagającą się usunięcia pornografii.
 • Wezwij dzielnicowego lub strażnika miejskiego. Przedstaw funkcjonariuszowi przepisy, zażądaj natychmiastowego ich wyegzekwowania (usunięcia pornograficznych treści, spisania notatki, ew. ukarania sprawcy).
 • Zapisz datę i godzinę interwencji, imię nazwisko, stopień funkcjonariusza, przynależność służbową (jaki komisariat).