Wolni Trzeźwi

WOLNI, BO TRZEŹWI

...

Logo Apostołowie Trzeźwości

Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 1

Spektakle, plakaty, ulotki na temat filmów, pokazy reklamowe poprzedzające spektakle, do których mogłyby mieć dostęp dzieci (w szczególności klasyfikacja b.o. – bez ograniczeń) powinny być pozbawione nieprzyzwoitych obrazów, agresywnej ideologii, wulgaryzmów.

(instrukcja również w materiałach do pobrania)

query_builder 2020-03-06
Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci - Instrukcja 1

  1. Przygotuj się!
  • Ustal adres/email menadżera kina. Zachowaj bilet, dowód zapłaty za wstęp. Zapisz słowa, wypowiedzi, obrazy, które uznajesz za niestosowne.
  • Przygotuj przepisy prawne:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „Art.16.1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka; (...) 5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności...”.

Kodeks cywilny: „Art.23 Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, (…) pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1 Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Kodeks karny: „Art. 202 § 1 Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 200 § 3 Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 200 § 5 Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15”.

Kodeks wykroczeń: „Art. 141 Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

  1. Działaj!
  • Pisemnie (emailem) zażądaj przeprosin, a przede wszystkim usunięcia nieprzyzwoitych treści. Wyznacz termin na reakcję (24h powinny wystarczyć). Komunikuj się w sposób rzeczowy i stanowczy (np. Proszę o usunięcie, zmianę… W przeciwnym razie będę zmuszony podjąć przeciwko spółce (innemu podmiotowi) prowadzącemu kino stosowne kroki prawne.) Nie szantażuj wprost uruchomieniem organów ścigania.
  • Jeśli kino nie zareaguje odpowiednio w wyznaczonym czasie, złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, względnie wykroczenia, do prokuratury. Zwięźle opisz, na czym polegał problem. Podaj datę zdarzenia, czy wizyta była z dzieckiem, czy dotyczyła pokazu b.o. (bez ograniczeń) albo dla młodzieży.
  • Możesz złożyć przeciwko podmiotowi prowadzącemu kino powództwo cywilne z roszczeniem o zadośćuczynienie (zapłatę na cel społeczny) na podstawie art. 24 k.c. (naruszenie dóbr osobistych), lub art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (reklama naruszająca dobre obyczaje).